คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

รศ.ดร.คริชณะ ฉิมมณี

ผศ.ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผศ.ดร.ธรรณพ อารีพรรค

ผศ.ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์