การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

คำแนะนำหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
Master of Science (Digital Innovation Management)
M.S. (Digital Innovation Management)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาขององค์กรด้วยการประยุกต์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความรู้และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระบบสมัครเรียน(ระดับปริญญาโท)

คณะ/Faculty : วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (College of Digital Innovation Technology)

สาขา/Major : (1467) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

เปิดรับสมัคร : S/2566

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลา และสถานที่เรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สกอ.
 • จบปริญญาตรีสาขาไหนก็เรียนได้
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ประยุกต์หัวข้อวิจัยจากประสบการณ์จริงในที่ทำงาน
 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน Certificated Industrial Security (CIS) ได้
 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล Certified Digital Forensic Practitioner (CDFP) ได้
 • รับทุนวิจัย 20,000 บาท * ข้าราชการ/ศิษย์เก่า รับส่วนลด 15% * หมายเหตุ * เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 144,000 บาท เพิ่มเติม *ค่าลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 9,000 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา) **ค่าลงทะเบียนวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 บาท (สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
ปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย
 
 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

1. ประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล CDFP

2. ประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน CIS

วันเปิดรับสมัครปัจจุบัน (Date Register)

Days
Hours
Minutes
Seconds

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ข่าวสารหลักสูตร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด…
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด…
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด…
RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา…
RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา…
RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา…