อาจารย์ผู้สอน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

พลเรือตรี ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา