ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตร 2 ปี เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำองค์กรอย่างรอบด้าน สามารถบรรลุภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จทางการสร้างกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้

เปิดรับสมัคร : S/2566

เกี่ยวกับหลักสูตร

  • หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา
  • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
  • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

เรียนแล้วคุณจะได้อะไรบ้าง

  • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีเชาวน์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ)
  • ฝึกการบริหารองค์กรอย่างรอบด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร และการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
  • บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมม้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ศิลปศาสตร์ Online
ปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เว็บไซต์ : https://maonline.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย

รุ่นพี่ศิลปศาตรบัณฑิต
MA ONLINE

คณาจารย์ประจำหลักสูตร