กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการปฐมนิเทศ

RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

09.05 – 09.15 น. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ
09.20 – 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University กล่าวต้อนรับ
09.30 – 10.45 น. ท่านคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
10.45 – 11.00 น. นักศึกษาแนะนำตัว
11.00 – 11.15 น. แนะนำภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์
11.15 – 12.00 น. กิจกรรมแยกของแต่ละหลักสูตรฯ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

VDO บรรยากาศกิจกรรม [ มีการถ่ายทอดสดตลอดการจัดกิจกรรม]

ภาพบรรยายกาศ