Intermediate Chinese

Intermediate Chinese ( ICC111 )

ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโดยใช้คำศัพท์พื้นฐานได้ และเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้สอบวัดระดับภาษาจีนได้ (HSK3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ การใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนสะสมหน่วยกิต และนำความรู้ที่ได้มาสอบเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติจีน

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น
[เทียบโอนรายวิชาได้]

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 1,590 บาท
พิเศษ 50 ท่านแรก 1,290 บาท
หน่วยงาน : International Chinese College
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาจีน
สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และการใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนสะสมหน่วยกิต และนำความรู้ที่ได้มาสอบเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติจีน

เหมาะสำหรับผู้เรียน

1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้ว
2. เป็นผู้ที่ต้องการเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนรายวิชา [สอบเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าส่วนต่างเพื่อเทียบโอนรายวิชาเข้าหลักสูตร]

รายละเอียดเนื้อหา
  • ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีน สัทอักษร วรรณยุกต์ วิธีการเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทบทวนการแต่งประโยคพื้นฐานด้านการแนะนำตัว การสอบถามข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ใกล้ตัวทั่วไปและในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระดับเบื้องต้นได้
  • Revise basic structure of Chinese language including consonants, tone markers, Chinese characters and “everyday use” vocabularies. Practice forming basic sentence patterns for self-introduction, seeking information etc. Emphasize on language use under general situations and specific situations in basic level.
ระยะเวลา
  • เรียนตามบทเรียน 37 ชั่วโมง ฝึกฝนเอง 5 ชั่วโมง
  • ทดสอบความรู้ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง
  • บทที่ 1 – 2 เปิดให้เรียนฟรี
หัวข้อ / Content

1. 第一课《多少钱?》เปิดให้เรียนฟรี
2. 第二课《几点上班?》เปิดให้เรียนฟรี
3. 第三课《这是我的名片》
4. 第四课《我父亲是银行职员》
5. 第五课《来一个麻婆豆腐!》
6. 第六课《我打的去公司》
7. 第七课《天气越来越热了》
8. 第八课《他穿着一套西服》
9. 第九课《老板是一个工作狂》
10. 第十课《我是2000年开始工作的》
11. 第十一课《男职员是女职员的两倍》
12. 第十二课《今年的带薪年假你休了吗?》

เปิดรับสมัคร

Days
Hours
Minutes
Seconds