หลักสูตรรัฐบาลดิจิทัล: แนวคิดและแนวปฏิบัติ

หลักสูตรรัฐบาลดิจิทัล: แนวคิดและแนวปฏิบัติ

เป็นการเรียนรู้แนวคิด และแนวปฏิบัติทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เรียนรู้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษากรณีศึกษาและบทเรียนจากต่างประเทศ แนะนำแอปพลิเคชันภาครัฐที่ควรรู้จักและรู้วิธีใช้ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น

เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป

รับจำนวนจำกัด 50 คน

ข้อมูลการสมัครเรียน

ระยะเวลาการเรียน :
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น.    

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :                                  สำหรับบุคลทั่วไป 600 บาท                              สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 200 บาท

หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบการเรียน : ฝึกอบรมผ่านระบบ ZOOM Conference
ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
  • เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติของรัฐบาลดิจิทัล
  • เพื่อให้ผู้รับการอบรมรับรู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทย
  • เพื่อให้ผู้รับการอบรมรับรู้บทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
  • เพื่อให้ผู้รับการอบรมรู้จักและรู้วิธีใช้แอปพลิเคชันดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ
  • เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล
คุณสมบัติผู้เรียน
  • นักศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคคลผู้ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • บุคคลทั่วไปซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 น.ส.จรัสศรี สุกราสัย   0-2997-2200-20
ต่อ 1266