Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis

Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis​

ปัจจุบันวิชาการทางด้านดนตรีได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมถึงโรงเรียนสอนดนตรีภาคเอกชนโดยที่การพัฒนาในด้านต่างๆ ในเชิงวิชาการนั้น ถือว่าเป็นงานหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรีนอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการ เรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ

สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรระยะสั้น[ 12 ชั่วโมง ]
เปิดรับสมัครรุ่น 1

ระยะเวลา : วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 วัน
เรียน/สัปดาห์ :
วันที่ 6-7, 13-14 กรกฎาคม 2567
ราคา : 3,000 บาท
[หมดเขตรับสมัคร วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567]
Early Bird : 2,500 บาท
[ภายในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567]
*รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย

ศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
 • เพื่อเพิ่มศกยภาพในการเรียนการสอนดนตรี
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการสอนดนตรี
 • เพื่อเป็นบริการทางวิชาการให้แก่สังคมและวงการวิชาการดนตรีของไทย
รายละเอียดเนื้อหา
 • Basic Idea and Contrasting Idea
 • Cadences, Phrases, Sentence, and Period
 • Small Forms I; Binary and Ternary
 • Small Forms II; Rounded Binary, Composite Ternary, and Rondo
คุณสมบัติผู้เรียน
 • นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลาในการเรียน
 • เรียนวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 วัน (รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง)
  วันที่ 6-7, 13-14 กรกฎาคม 2567
  ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านระบบออนไลน์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line
คลิก https://lin.ee/2RD3ZHP

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1

Days
Hours
Minutes
Seconds