Post-Tonal Part I : Set Theory

Post-Tonal Part I : Set Theory

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์ บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ

สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้น[ 15 ชั่วโมง ]
เปิดรับสมัครรุ่น 2

ระยะเวลา : วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 วัน
เรียน/สัปดาห์ :
วันที่ 5, 8, 12, 15, 19 กันยายน 2565
ราคา : 3,500 บาท
[หมดเขตรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2565]
Early Bird : 3,000 บาท
[ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565]
*รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในหัวข้อการอบรม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับองค์กร และได้ส่งเสริมสนับสนุนวงวิชาการดนตรีของประเทศไทย
รายละเอียดเนื้อหา
 • แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต
 • ความสัมพันธ์ด้านขั้นคู่เสียง
 • กลุ่มขั้นระดับเสียงหรือเซต
 • ความสัมพันธ์ : กลุ่มเซตและไพรม
คุณสมบัติผู้เรียน
 • ทฤษฎีดนตรีไม่จำเป็น แค่อ่านโน้ตสากลได้
 • พร้อมกับบวกเลขเป็น
คุณสมบัติผู้เรียน
 • เรียนวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 วัน (รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง)
  วันที่ 5, 8, 12, 15, 19 กันยายน 2565
  ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  (ผ่านระบบออนไลน์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line
คลิก https://lin.ee/2RD3ZHP

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

Days
Hours
Minutes
Seconds