Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.):
A Focus on Primary Body Center Stabilizers

Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers
  • โครงการอบรมวิชาการออนไลน์เรื่อง Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) : A Focus on Primary Body Center Stabilizers การบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป มีอาการที่หลากหลายทั้งอาการ ปวด ซา และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น อาการเหล่านี้จะรบกวนทั้งการทํากิจวัตรประจําวันและการ ทํางาน ทําให้คุณภาพชีวิตลดลง อาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายโรค เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด เอ็นข้อเข่าอักเสบ รองช้ำ
  • Kinematic Linkage imbalance (K.L.M.B) เป็นหลักการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางกายวิภาค ของร่างกายได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ สามารถใช้เป็น แนวทางการอธิบายถึงความเชื่อมโยงของปัญหาการบาดเจ็บของโครงสร้างต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากนัก กายภาพบําบัดมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางของ K.L..M.B ก็จะสามารถตรวจร่างกายและออกแบบการ รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังได้

ระยะเวลา : เรียนวันอาทิตย์
ระยะเวลาการเรียน :
อบรมวิชาการออนไลน์: ในวันอาทิตย์ที่ 11, 18, 25 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติ: วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

ราคา : นักกายภาพบําบัดทั่วไปที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563-2564 ราคา 360 บาท
นักกายภาพบําบัดทั่วไปที่ไม่ได้จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563-2564 ราคา 1,440 บาท

*รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : 2 รูปแบบ
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite)
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการปัญหาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามแนวทางของ K.L.M.B ให้กับนักกายภาพบําบัดที่มีความสนใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักกายภาพบําบัดที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางของ K.L.I.M.B. ในการดูแลผู้ป่วย ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในหลังส่วนล่าง เชิงกรานและรยางค์ขา
คุณสมบัติผู้เรียน
นักกายภาพบำบัด จำนวน 90 คน
1. ฝึกอบรมออนไลน์
–  นักกายภาพบําบัด
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
– นักกายภาพบําบัดที่ผ่านการอบรม เรื่อง PT management with Kinematic Linkage Imbalance (K. L.I.M. B): Primary body Center Stabilizers โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 50 คนแรกจะได้รับ สิทธิเข้าร่วมการ อบรมครั้งนี้
ระยะเวลา :

วันที่ 11 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565

 
 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่งข้อความเข้า
Fcacbook คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครรุ่น 2

Days
Hours
Minutes
Seconds