หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง
Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care)

Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล

สำหรับนักกายภาพบำบัด

เปิดรับสมัครรุ่น 2

ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ
ระยะเวลาการเรียน :
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2566
ราคา : 47,000 บาท
[หมดเขตรับสมัคร 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565]
*รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์
รูปแบบ : 2 รูปแบบ
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite)
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้
1. มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพและสามารถออกแบบระบบการบริการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
2. มีทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางโดยเชื่อมโยงมิติ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3. มีทักษะการทำโครงการบริการสุขภาพ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
4. สามารถสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและญาติ
5. สามารถสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง
6. ปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

คุณสมบัติผู้เรียน

นักกายภาพบำบัด จำนวน 40 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
– ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา
2. คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ได้รับปริญญาบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
*หมายเหตุ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

ระยะเวลา :

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเนื้อหา

หมวดที่ 1 การพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้
1. PTS 511 การออกแบบระบบการจัดการสุขภาพระยะกลางที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
2. PTS 512 การฟื้นฟูสมรรถภาพครอบครัวและชุมชน
3. PTS 513 การวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง

หมวดที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะการปฏิบัติการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย ประกอบด้วย 5 วิชา
ดังต่อไปนี้
1. PTS 521 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสมองบาดเจ็บ
2. PTS 522 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคกระดูกหักรอบสะโพก และผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
3. PTS 523 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคไขสันหลังบาดเจ็บ
4. PTS 531 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 1
5. PTS 532 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่งข้อความเข้า
Fcacbook คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยรังสิต

Facebook link Click

เปิดรับสมัครรุ่น 2

Days
Hours
Minutes
Seconds