สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาโทออนไลน์

สิทธิพิเศษศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%
สำหรับศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้สำเร็จการศึกษาและจ่ายเงินค่าเทอมครบตามจำนวน ไม่มียอดติดค้างกับทางมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาดูงาน สำหรับผู้เรียน ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
1. ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด
3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาท
4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานเมื่อ
     4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
     4.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
     4.3 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
     4.4 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
     4.5 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน
5. ผู้รับทุนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็นเงินสด
ทุนวิจัย สำหรับผู้ที่เรียนสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานใน ASEAN plus Six ทุนและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด
3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาทและ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างงานวิจัยแล้ว
4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเมื่อ
       4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
       4.2 นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชา
       4.3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       4.4 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
       4.5 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
       4.6 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
5. ผู้รับทุนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็นเงินสด
ส่วนลดข้าราชการ 15% สำหรับข้าราชการที่มีหนังสือรับรองจากทางหน่วยงานที่ท่านสังกัด
ส่วนลด 15% สำหรับ ผู้ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนในครั้งแรก
สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรครบตั้งแต่การสมัคร เช่น ชำระเงินค่าสมัครหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง จะชำระค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 122,400 บาท