รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565

ข้อมูลการรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (2/2565)
ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์
สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ
Facebook: @RsuCyberUniversity
Line ID: @rsucyberu

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  • สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา
  • สำเนาใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • สำเนาทรานสคริป (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • สำเนาเอกสารการโอนเงิน (ตัวจริงเก็บไว้ที่นักศึกษา)

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โอนเข้า ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่ 020-0-094-944
บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต : Cyber U
(ส่งสำเนาเอกสารการโอนพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน)
ส่งเอกสารการสมัครเรียนทางไปรษณีย์มาที่
คุณณัฐฐิญา สุดชานัง
ศูนย์ RSU Cyber University
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง 1213
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ให้วงเล็บมุมซอง เอกสารการสมัครเรียน