แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะกิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปะ แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะ กิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะสำหรับเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษถือเป็นสื่อทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะมีข้อจำกัด หรือความยุ่งยากลำบากในการเรียนรู้ เมื่อสื่อน่าสนใจ เสมือนจริง มีการใช้สี ภาพเคลื่อนไหว หรือเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายตรงกับความต้องการ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ได้แสดงออกถึงความคิดจินตนาการความรู้สึก ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หรือในระดับการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click เรียนฟรี สำหรับผู้ที่สนใจทุกคน https://youtu.be/mWaa6YnJ38g ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนได้ตลอดเวลา ราคา : เรียนฟรี หน่วยงาน : ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : …

ผลิตสื่อการสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) Read More »

Unlock your FAT ปัญหาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ อย่างโรคอ้วน และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่รักษาไม่หายจริงหรือ? จากประสบการณ์โดยตรงของ นายแพทย์ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อายุรแพทย์ ผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพของตัวเอง มีปัญหาเรื่องนำ้หนักตัวมากขึ้น ความดันสูง ไขมันในเลือดมีความผิดปกติดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร พร้อมๆกับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติม เรียนรู้และดูแลตัวเอง มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น นำ้หนักตัว ความดัน และไขมันในเลือดสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click “คุณหมอป๊อป” ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคที่เป็นแล้ว สามารถรักษาให้หายได้ แล้วหายได้อย่างไร คุณหมอจะมาเล่าวิธีการดูแล และรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ คุณหมอเล่าจากประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคอร์สระยะสั้นแบบออนไลน์ หัวข้อแรก Public Course ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องก่อน ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ เรียน/สัปดาห์ : …

unlock your fat Read More »

Data Analytic Data Analytic หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา R หรือ Python เพื่อทำความสะอาดข้อมูลและสร้างโมเดลวิเคราะห์พื้นฐานได้ สามารถสร้างโมเดลคณิตศาสตร์พื้นฐานตามบริบทของงานได้ด้วยตัวเอง และผู้เรียนสามารถอธิบายผลสรุปจากการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น [ไม่เสียค่าใช้จ่าย] สมัครเรียน Click ระยะเวลา : รุ่นที่ 1 เรียนได้ 2 เดือน เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : ฟรี หน่วยงาน : CIM Online วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี รูปแบบ : Online เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/ ภาษา : ภาษาไทย สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าสู่ระบบเรียน วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล …

data analytic Read More »