Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis​ ปัจจุบันวิชาการทางด้านดนตรีได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมถึงโรงเรียนสอนดนตรีภาคเอกชนโดยที่การพัฒนาในด้านต่างๆ ในเชิงวิชาการนั้น ถือว่าเป็นงานหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรีนอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการ เรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรระยะสั้น[ 12 ชั่วโมง ] เปิดรับสมัครรุ่น 1 สมัครเรียน Click ระยะเวลา : วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 วันเรียน/สัปดาห์ :วันที่ 6-7, …

Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis Read More »

Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses Post-Tonal Part II Post-Tonal Part II : Twelve-Tone Technique and Basic Uses วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์ บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้น[ 15 …

Post-Tonal Part II Read More »