แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะกิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปะ แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะ กิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะสำหรับเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษถือเป็นสื่อทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะมีข้อจำกัด หรือความยุ่งยากลำบากในการเรียนรู้ เมื่อสื่อน่าสนใจ เสมือนจริง มีการใช้สี ภาพเคลื่อนไหว หรือเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายตรงกับความต้องการ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ได้แสดงออกถึงความคิดจินตนาการความรู้สึก ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หรือในระดับการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับบุคคลทั่วไป

เรียนฟรี
สำหรับผู้ที่สนใจทุกคน

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด
เรียน/สัปดาห์ : เรียนได้ตลอดเวลา
ราคา : เรียนฟรี
หน่วยงาน : ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ เด็กพิเศษ/ครูหรือผู้ดูแลเด็กพิเศษ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
 1. สื่อการสอนศิลปะแก่เด็กพิเศษแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะ จำนวน 40 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 15 นาที
 2. กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) Augmented Reality)
 3. สื่อแอนิเมชันเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะด้านศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 20 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 10 นาที
คุณสมบัติผู้เรียน
 1. เด็กพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษา ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน/ บกพร่องด้านร่างกาย/ บกพร่องด้านสติปัญญา/ บกพร่องทางการเรียนรู้/ บกพร่องทางการพูดและภาษา/ บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์/ออทิสติก
 2. ครูและผู้ดูแลเด็กพิเศษ
 3. เด็กทั่วไปที่เรียนร่วมกับเด็กพิเศษ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เด็กพิเศษสามารถมีการพัฒนาการเรียนรู้และจินตนาการทางศิลปะเพิ่มมากขึ้น
 2. เด็กพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาส มีความเชื่อมั่นและการยอมรับมากยิ่งขึ้น
 3. ผลงานของเด็กพิศษได้นำไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ และร่วมส่งแสดงงานศิลปะเด็กในระดับ นานาชาติ
 4. เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติถึงการที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสนใจและมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ
 5. ช่วยประหยัดต้นทุนในการเตรียมการสอนของครูศิลปะ เช่น โรงเรียนที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูที่มีความพร้อมในด้านศิลปะ
 6. สื่อแอนิเมชันสามารถสริมสร้างการเรียนรู้ ลดความเสี่ยงการขาดทักษะการดำรงชีพในภายภาคหน้าเพราะเด็กได้ฝึกช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นตั้งแต่แรก ในบางรายอาจเทียบเท่าคนปกติ เช่น ทำกิจวัตรประจำวันได้
 7. ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ
 8. เด็กปกติที่มีความสนใจทางศิลปะสามารถรับชมได้เนื่องจากความได้เปรียบทางด้านพัฒนาการและใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ได้อย่างคล่องแคล่ว
 9. การนำเทคนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะดิจิทัลอาร์ต อาคารพัฒนาแกลอรี
มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02997-2200 ต่อ 5201

ศูนย์ RSU Cyber อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02997-2200 ต่อ 4160 – 4161