ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics (Internet-Based Distance Education) 

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง), ศศ.บ. 

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics), B.A. 

193,500 บาท เรียนทั้งหมด 44 วิชา 126 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 1,500 บาท)  เรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา แบ่งเป็น  

 • เทอมปกติ 5 เทอม ลงทะเบียนเรียน 7 วิชา (ค่าเรียน 30,000 – 31,500 บาท ต่อเทอม) 
 • เทอมซัมเมอร์ 3 เทอม ลงทะเบียนเรียน 3 วิชา (ค่าเรียน 13,500 บาท ต่อ เทอม)

แต่ละเทอมสามารถผ่อนชำระได้ 2-3 งวด  คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 

ยกเว้นเทอมแรกเข้า ให้จ่ายเต็มจำนวน 

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
 • สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทาง
 • สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ การตั้งคำถามและกล้าแสดงออกด้วยความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
 • เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
 • มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าศิลปศาสตรบัณฑิตทุกประการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักการเมืองระดับชาติ
2. นักการเมืองท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3. นักพัฒนาสังคมในองค์การภาคประชาสังคม องค์การภาคประชาชน หรือมูลนิธิ
4. นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระต่างๆ
5. ข้าราชการและพนักงานรัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
6. พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การอิสระ
7. นักสื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม

 

สามารถเข้าเรียนในระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมาสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง 
(หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ ไม่มีฝึกงาน)

รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป, สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา 3 ชุด), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด), 
สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 3 ชุด)

ตารางเรียนวิชาต่างๆ จำนวน 8 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย วิชาต่างๆ ดังนี้ 

เทอมที่ 1 

  • SOI 108 การพัฒนาตนเอง 
  • SOI 109 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม 
  • SOI 125 ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
  • SOI 112 นวัตกรรมทางสังคม การสื่อสาร และภูมิปัญญา 
  • SOI 131 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  • SOI 223 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม 
  • RSU112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 

เทอมที่ 2 

  • SOI 224 การพัฒนาทักษะผู้นำทางธุรกิจ 
  • SOI 225 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 
  • SOI 342 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  • SOI 231 นวัตกรรมการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 
  • ENL124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
  • RSU111 สังคมธรรมาธิปไตย 
  • THA124 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เทอมที่ 3 

  • SOI 311 การเมืองภาคประชาชน 
  • SOI 236 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำ 
  • LOS114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำ 

เทอมที่ 4 

  • LOS215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  • LOS311 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม 
  • LOB116 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
  • LOB232 นวัตกรรมการจัดการ 
  • ENL125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 
  • RSU170 หลักคิดวิทยาศาสตร์ 
  • LOS223 เพศภาวะกับการพัฒนา 

เทอมที่ 5 

  • LOB335 องค์กรอัจฉริยะ 
  • LOP136 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 
  • LOP244 สัมมนารัฐสวัสดิการและประชานิยม 
  • LOP322 ประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ 
  • ENL126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยีการบันเทิงและการออกแบบ 
  • RSU132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น 
  • LOB444 สัมมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

เทอมที่ 6 

  • LOB325 การบริหารธุรกิจต่างวัฒนธรรม 
  • RSU154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  • LOP343 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 

เทอมที่ 7 

  • SOI 411 สิทธิชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  • LOS444 สัมมนาสังคมวิทยา-มนุษยวิทยา 
  • LOP444 สัมมนาผู้นำทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
  • ENL127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน 
  • LOP243 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
  • RSU161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 
  • RSU144 คนต้นแบบ 

เทอมที่ 8 

  • SOI 412 ผู้นำธุรกิจดิจิทัลเพื่อสังคม 
  • SOI 413 การเมืองกับสังคมธรรมาธิปไตย 
  • SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำ 

สามารถกู้ กยศ. ได้ ถ้าผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี และไม่มีงานประจำประเภทหักประกันสังคม

ดูรายละเอียดการกู้ กยศ. ได้ที่ https://m.facebook.com/rsustudentloan/?locale2=th_TH  

หรือ โทรสอบถาม 027916000 ต่อ 5514 (ติดต่อแผนก กยศ. ในวัน/เวลาทำการ) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
: ผศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร เบอร์โทร 095-4814243  (ID Line : bc2189)  

หรือ ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ เบอร์โทร 098-6914098 (ID Line : pramemanut.p)