การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 (Spa Manager)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 3

เนื่องด้วยธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง คือการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้วางใจได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการเหล่านี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยศูนย์ RSU wellness Acadamy (RWA) ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง (Spa manager) จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของการสนับสนุนเพื่อสุขภาพ Wellness care หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองจากกรมสนับสนุนบริการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • สำหรับผู้สนใจในการทำงานเป็น ผู้ดำเนินการสปา
 • ผู้ที่ทำงานในสปาเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ที่ได้รับเลือกและส่งมาจากสปาเพื่อสุขภาพ
 • ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์
ระยะเวลาการเรียน :
วันที่ 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2565
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ราคา : 13,000 บาท *รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : RSU Wellness Acadamy (RWA) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมกับชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย
รูปแบบการเรียน : 2 รูปแบบ 1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom 2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite) และศึกษาดูงานในสถานประกอบการสปา
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอในการเข้าทดสอบเพื่อการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการสปา

 • มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหาร เทคนิคการบริการ และขั้นตอนต่างๆในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีความรู้ในการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาในการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เข้าใจแนวคิดและจุดมุ่งหมาย นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมด้วยความเต็มใจ
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เรียนรู้วิธีการและช่องทางในการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ และการนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้เรียน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ระดับต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ (มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามประกาศ อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

 
 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัฒนา พู่ระหง 091-789 5800
คุณชนิสรา ศรีสังข์ 081-438-7347
คุณสวิตา สุดสวาท 095-356-5345