เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย หลักสูตร เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย มีทั้งหมด 4 Part PART 1 เรียนรู้จังหวะจุดเข้าที่เน้นปลอดภัย และได้เปรียบ PART 2 เรียนรู้จังหวะ Take Profit PART 3 เรียนรู้หลักการควบคุม เพื่อป้องกันพอร์ตถดถอย  PART 4 Case Study จังหวะซื้อและขาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน เป็นการเรียนแบบเรียงลำดับหัวข้อ ตั้งแต่ Part 1 จนถึง Part 4 ทำการทดสอบในแต่ละ Part ผ่านตามเกณฑ์ จึงจะสามารถทำการสมัครเรียนใน Part ถัดไปได้ ระยะเวลาการเรียน :ภาคทฤษฎี – เรียนสด หัวข้อ ครั้งละ 3 ชั่วโมง …

basic short trade Read More »

Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis​ ปัจจุบันวิชาการทางด้านดนตรีได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมถึงโรงเรียนสอนดนตรีภาคเอกชนโดยที่การพัฒนาในด้านต่างๆ ในเชิงวิชาการนั้น ถือว่าเป็นงานหลักที่สําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรีนอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการ เรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความ คิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรระยะสั้น[ 12 ชั่วโมง ] เปิดรับสมัครรุ่น 1 สมัครเรียน Click ระยะเวลา : วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 4 วันเรียน/สัปดาห์ :วันที่ 6-7, …

Form and Analysis: Formal Structure and Essential Analysis Read More »

Basic Technical To Trading หลักสูตร Basic Technical To Trading มีทั้งหมด 4 Part Part 0 สามารถใช้กราฟ และส่งคำสั่งซื้อขายได้  บทเรียน : การใช้ trading View เบื้องต้น / การใช้ Efin + Streaming เบื้องต้น / การเปิดพอร์ตหุ้น PART 1 วางแผนการลงทุนด้วยแนวรับ – ต้าน พร้อมวางแผนการเทรดเบื้องต้นได้ บทเรียน : โครงสร้างพื้นฐานของกราฟ / การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน / การดู High – Low เพื่อหาเทรนด์ของหุ้นตัวนั้น / แนวรับแนวต้าน เพื่อหาจุดซือขาย และ Stoploss(การตัดขาดทุน) / Side way การหาเหลี่ยมในการเทรด …

basic technical to trading Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางProgram of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับนักกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครรุ่น 3 สมัครเรียน Click ขั้นตอนการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการระยะเวลาการเรียน :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567ราคา : 47,000 บาท[หมดเขตรับสมัคร 24 เมษายน – 31 พฤศจิกายน 2566]*รับจำนวนจำกัดหน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์รูปแบบ : 2 …

shortcourse-ptimc – V.3 Read More »

ปริญญาโท (ออนไลน์) ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) รายละเอียดหลักสูตร เรียน : เรียนผ่านระบบ zoom ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 – 21.00 นปริญญา: ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษา : ไทย-อังกฤษจำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิตมีให้เลือก 2 แผน คือแผน ก และ แผน ข หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา (ภายใน 1 ปี ครึ่ง) สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้ เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ข้อมูลเพิ่ม : ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์ …

ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ป.โท) Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 คน สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์                    ระยะเวลาการเรียน : วันที่  21,22,28,29 ตุลาคม 2566        …

ไกล่เกลี่ยรุ่นที่ 4 Read More »

Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses Post-Tonal Part II Post-Tonal Part II : Twelve-Tone Technique and Basic Uses วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์ บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้น[ 15 …

Post-Tonal Part II Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับนักกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครรุ่น 3 สมัครเรียน Click ขั้นตอนการสมัครเรียน https://youtu.be/YsW1qT5c9CY ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ ระยะเวลาการเรียน : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 ราคา : 47,000 บาท [รับสมัคร 24 เมษายน – 31 พฤศจิกายน 2566] …

กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Read More »

แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะกิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปะ แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะ กิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะสำหรับเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษถือเป็นสื่อทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะมีข้อจำกัด หรือความยุ่งยากลำบากในการเรียนรู้ เมื่อสื่อน่าสนใจ เสมือนจริง มีการใช้สี ภาพเคลื่อนไหว หรือเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายตรงกับความต้องการ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ได้แสดงออกถึงความคิดจินตนาการความรู้สึก ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หรือในระดับการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click เรียนฟรี สำหรับผู้ที่สนใจทุกคน https://youtu.be/mWaa6YnJ38g ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนได้ตลอดเวลา ราคา : เรียนฟรี หน่วยงาน : ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : …

ผลิตสื่อการสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 คน สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์                    ระยะเวลาการเรียน : วันที่  21,22,28,29 ตุลาคม 2566        …

mediation 2 Read More »