sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
แผน ก. (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
CSI 601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3 CSI 601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3
CSI 602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3 CSI 602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3
CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3 CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 3 CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
รวม 15 รวม 15
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท  ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
CSI 604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3 CSI 604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3
CSI 634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 CSI 634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
CSI 618 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 3 CSI 618 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 6 CSI 619 สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ 3
รวม 15 CSI 660 ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท รวม 15
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  หน่วยกิต
CSI 633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3 CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 3 CSI 633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3
รวม 6 CSI 698 การสอบประมวลความรู้ 0
 ค่าใช้จ่าย    24,000    บาท รวม 6
 ค่าใช้จ่าย    24,000    บาท
หน่วยกิตรวม   36   หน่วยกิต
รวมค่าใช้จ่าย   144,000   บาท
ภาษาอังกฤษ    9,000    บาท
ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

เป็นประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาแบะสร้างมาตราฐานด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล สำหรับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทดาต้าเอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ไม่เปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนออนไลน์ 2 วิชา และปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

   วิชาออนไลน์ 2 วิชา 24,000 บาท

      CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ 

      CIM 693 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์

   วิชาปฎิบัติการ(LAB) 5 วิชา 24,900 บาท

      Computer System and Network

      Digital Evidence Handle

      Incident Response Procedure

      File System and Artifacts 

      Computer Forensic Procedure

  โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

  เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

  1. วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

  2. เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

  3. เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

  4. ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   หรือ เข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ และเพศ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University   

      โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : การเรียนแบบ Online เป็นอย่างไร
ตอบ : เรียนผ่านระบบ LMS ของทางมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะมี USERNAME กับ PASSWORD ให้เข้าสู่ระบบ และเข้าไปเรียนตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในเทอมนั้นๆ

ถาม : จะติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาจะมีห้องสนทนาไว้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน และจะมีการนัดพบกันในห้องสนทนาช่วงระหว่าง 20.00-22.00 น. ของทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

ถาม : มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง
ตอบ : สิทธิพิเศษศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%
        ทุนการศึกษาดูงาน สำหรับผู้เรียน ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
        ทุนวิจัย สำหรับผู้ที่เรียนสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
        ส่วนลดข้าราชการ 15%
        ส่วนลด 15% สำหรับ ผู้ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนในครั้งแรก

ถาม : การเรียน Online แบ่งเป็นเทอมเหมือนภาคปกติหรือไม่
ตอบ : เหมือนภาคปกติ โดยจะแบ่งเป็น เทอม 1 เทอม 2 เทอมละ ประมาณ 4 เดือน และ เทอม S 2 เดือน

ถาม : นักศึกษา Online สามารถได้รับ เกียรตินิยมหรือไม่
ตอบ : นักศึกษา Online จะใช้การตัดเกรดเหมือภาคปกติ แต่จะไม่ได้รับเกียรตินิยม

ถาม : สามารถเทียบโอนรายวิชาได้หรือไม่
ตอบ : นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้ โดยส่งหลักฐานเป็นสำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมคำอธิบายรายวิชาอย่าเป็นทางการ(สามารถขอได้จากฝ่ายทะเบียนจากสถาบันที่ท่านจบมา) มาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนตาม E-mail ที่ท่านได้รับหลังการสมัคร

ถาม : หลังจากสมัครแล้วต้องทำอย่างไร
ตอบ : หลังจากสมัครจะมี E-mail ส่งไปยัง Mail ของท่านที่ใช้สมัคร กรุณาตรวจสอบทั้งช่อง mail ปกติ และ Junk mail และส่งหลักฐานการสมัครมาตามข้อมูลที่แจ้งไว้ใน E-mail และชำระเงินที่ธนาคาร

ถาม : มีทุนกู้ยืมสำหรับเรียน Online หรือไม่
ตอบ : ตอนนี้ยังไม่มีทุนสำหรับนักศึกษา Online

ถาม : สามารถแบ่งชำระได้หรือไม่
ตอบ : สามารถแบ่งชำระได้
   

ปริญญาตรี สามารถแบ่งชำระได้ทั้งสิ้น 3 งวด / เทอม ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน
       วิชาละ 3,600 บาท เช่น
       เทอม s ลง 3 รายวิชา เป็นเงิน 10,800 บาท ไม่สามารถแบ่งชำระได้
       เทอม 1 ลง 7 รายวิชา เป็นเงิน 25,200 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด เป็น 8,400 บาท/งวด
       เทอม 2 ลง 7 รายวิชา เป็นเงิน 25,200 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด เป็น 8,400 บาท/งวด
       

ปริญญาโท สามารถแบ่งชำระได้ทั้งสิ้น 4 งวด / เทอม ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน
       เทอม s ลง 1 รายวิชา ENL เป็นเงิน 9,000 บาท ไม่สามารถแบ่งชำระได้
       เทอม 1 ลง 5 รายวิชา เป็นเงิน 60,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 4 งวด เป็น 15,000 บาท/งวด
       เทอม 2 ลง 5 รายวิชา เป็นเงิน 60,000 บาท แบ่งจ่ายได้ 4 งวด เป็น 15,000 บาท/งวด

ถาม : ปริญญาตรี จำเป็นต้องลงทะเบียนทุกรายวิชาที่กำหนดให้ทุกเทอมหรือไม่
ตอบ : นักศึกษาไม่จำเป็นต้องลง 7 วิชา แต่ต้องลงไม่ต่ำกว่า 3 วิชา และมากสุดไม่เกิน 7 รายวิชา

ถาม : การสอบ เป็นแบบใด
ตอบ : เป็นการสอบที่มหาวิทยาลัย เทอมละ 1 ครั้ง โดยจะจัดสอบเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 วิชา โดยเทอมปกติเรียน 4 เดือน จะสอบปลายภาค 1 ครั้ง และ เทอม s เรียน 2 เดือน สอบปลายภาค 1 ครั้ง เช่นกัน

ถาม : นิติศาสตร์ Online สามารถสอบ สายอาชีพเกี่ยวกับนักกฎหมายอื่นๆ ต่อไปได้หรือไม่
ตอบ : สามารถสอบได้ เนื่องจากนักศึกษา Online จะมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านักศึกษาภาคปกติทุกประการ

ถาม : ปริญญาตรี หากสอบไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาสามารถสอบซ่อมได้ โดยเสียค่าใช้ง่ายรายวิชาละ 1,000 บาท หรือลงทะเบียนเรียนใหม่

ถาม : ข้อสอบแบบ Online เป็นชุดเดียวกับภาคปกติหรือไม่
ตอบ : เป็นข้อสอบคนละชุดกันกับภาคปกติ

ถาม : หากติดภารกิจไม่สามารถมาสอบได้ต้องทำอย่างไร
ตอบ : นักศึกษาจะสามารถเลื่อนการสอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.นักศึกษาต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และมีหนังสอบรับจากหน่วยงานที่สังกัด 2. นักศึกษาป่วย และมีใบรับรองแพทย์ 3. นักศึกษาเป็นข้าราชการที่ถูกส่งตัวไปปฏิบัติงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาโทออนไลน์

สิทธิพิเศษศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%

     สำหรับศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้สำเร็จการศึกษาและจ่ายเงินค่าเทอมครบตามจำนวน ไม่มียอดติดค้างกับทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาดูงาน สำหรับผู้เรียน ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

     1. ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน


     2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด


     3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาท


     4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานเมื่อ
       4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
       4.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       4.3 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
       4.4 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
       4.5 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน


     5. ผู้รับทุนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็ นเงินสด

ทุนวิจัย สำหรับผู้ที่เรียนสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

     1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน


     2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานใน ASEAN plus Six ทุนและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด


     3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาทและ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างงานวิจัยแล้ว


     4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเมื่อ
       4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
       4.2 นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชา
       4.3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       4.4 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
       4.5 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
       4.6 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย


5. ผู้รับทุนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็ นเงินสด

ส่วนลดข้าราชการ 15%

     สำหรับข้าราชการที่มีหนังสือรับรองจากทางหน่วยงานที่ท่านสังกัด

ส่วนลด 15% สำหรับ ผู้ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนในครั้งแรก

     สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรครบตั้งแต่การสมัคร เช่น ชำระเงินค่าสมัครหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง จะชำระค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 122,400 บาท 

กฏหมายสำหรับตำรวจ

กฏหมายสำหรับตำรวจ

   ประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับตำรวจ

   เรียน 4 วิชา ได้แก่

    LLB 205 กฎหมายอาญา หลักทั่วไป

    LLB 209 กฎหมายอาญา ภาคความผิด

    LLB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    LLB 309 กฎหมายลักษณะพยาน

 

   ค่าลงทะเบียน 14,400 บาท

 

   เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ เพศ และ ระดับการศึกษา

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th/registration

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 3243

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University    โทร 02-9972220-30 ต่อ 3242 หรือ 089-896-0462

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    9.ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าทดสอบได้ 2 ครั้ง ถ้าผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 ไม่ต้อง     ทดสอบซ้ำในครั้งที่ 2 (ต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

    10.เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบความรู้ คณะ RSU Cyber University จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ทาง     ไปรษณีย์

    หมายเหตุ

    (*) หน่วยการเรียนในระดับประกาศนียบัตร ไม่สามารถโอนย้ายเพื่อเป็นหน่วยเรียนในระดับปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรเชิงธุรกิจ

ประกาศนียบัตรเชิงธุรกิจ

    ประกาศนียบัตรเชิงธุรกิจ

      เรียน 5 วิชา ได้แก่

       1.หลักกฎหมายเอกชน

         2.กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท

         3.กฎหมายภาษีอากร

         4.กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

         5.กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

   

    ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท

   เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ เพศ และ ระดับการศึกษา

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th/registration

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 3243

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University    โทร 02-9972220-30 ต่อ 3242 หรือ 089-896-0462

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    9.ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าทดสอบได้ 2 ครั้ง ถ้าผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 ไม่ต้อง     ทดสอบซ้ำในครั้งที่ 2 (ต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

    10.เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบความรู้ คณะ RSU Cyber University จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ทาง     ไปรษณีย์

    หมายเหตุ

    (*) หน่วยการเรียนในระดับประกาศนียบัตร ไม่สามารถโอนย้ายเพื่อเป็นหน่วยเรียนในระดับปริญญาตรี

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423