หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางProgram of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับนักกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครรุ่น 3 สมัครเรียน Click ขั้นตอนการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการระยะเวลาการเรียน :วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567ราคา : 47,000 บาท[หมดเขตรับสมัคร 24 เมษายน – 31 พฤศจิกายน 2566]*รับจำนวนจำกัดหน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์รูปแบบ : 2 …

shortcourse-ptimc – V.3 Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 คน สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์                    ระยะเวลาการเรียน : วันที่  21,22,28,29 ตุลาคม 2566        …

ไกล่เกลี่ยรุ่นที่ 4 Read More »

Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses  Post-Tonal Part II:Twelve-Tone Technique and Basic Uses Post-Tonal Part II Post-Tonal Part II : Twelve-Tone Technique and Basic Uses วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์ บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้น[ 15 …

Post-Tonal Part II Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับนักกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครรุ่น 3 สมัครเรียน Click ขั้นตอนการสมัครเรียน https://youtu.be/YsW1qT5c9CY ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ ระยะเวลาการเรียน : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 ราคา : 47,000 บาท [รับสมัคร 24 เมษายน – 31 พฤศจิกายน 2566] …

กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Read More »

แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะกิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) โครงการผลิตสื่อการสอนศิลปะ แอนิเมชันเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะ กิจกรรมสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สื่อแอนิเมชันเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะศิลปะสำหรับเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษถือเป็นสื่อทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะมีข้อจำกัด หรือความยุ่งยากลำบากในการเรียนรู้ เมื่อสื่อน่าสนใจ เสมือนจริง มีการใช้สี ภาพเคลื่อนไหว หรือเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายตรงกับความต้องการ จะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้ได้แสดงออกถึงความคิดจินตนาการความรู้สึก ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน เกิดความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หรือในระดับการเรียนที่สูงขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click เรียนฟรี สำหรับผู้ที่สนใจทุกคน https://youtu.be/mWaa6YnJ38g ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนได้ตลอดเวลา ราคา : เรียนฟรี หน่วยงาน : ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : …

ผลิตสื่อการสอนศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยระบบห้องเรียนอัจฉริยะและเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) Read More »

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 50 คน สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์                    ระยะเวลาการเรียน : วันที่  21,22,28,29 ตุลาคม 2566        …

mediation 2 Read More »

Unlock your FAT ปัญหาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ อย่างโรคอ้วน และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่รักษาไม่หายจริงหรือ? จากประสบการณ์โดยตรงของ นายแพทย์ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อายุรแพทย์ ผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพของตัวเอง มีปัญหาเรื่องนำ้หนักตัวมากขึ้น ความดันสูง ไขมันในเลือดมีความผิดปกติดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร พร้อมๆกับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติม เรียนรู้และดูแลตัวเอง มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น นำ้หนักตัว ความดัน และไขมันในเลือดสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click “คุณหมอป๊อป” ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคที่เป็นแล้ว สามารถรักษาให้หายได้ แล้วหายได้อย่างไร คุณหมอจะมาเล่าวิธีการดูแล และรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ คุณหมอเล่าจากประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคอร์สระยะสั้นแบบออนไลน์ หัวข้อแรก Public Course ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องก่อน ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ เรียน/สัปดาห์ : …

unlock your fat Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายการค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษี และตัวอย่างกรณีต่างๆ สำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) สมัครเรียน Click วิธีการเรียน เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University ได้ทุกอุปกรณ์ Live สด พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลา : ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา Live สด กับวิทยากร ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท พิเศษ รุ่น 1 : รับส่วนลดเหลือ 300 บาท หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : 100% Online เว็บไซต์ : …

shortcourse-taxภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาดshortcourse-tax Read More »

Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate มวยไทย เป็นศาสตร์การต่อสู่ที่ดีที่สุดในโลก เป็นศิลปการป้องกันตัว สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้คือ สุขภาพที่แข็งแรง การมีสมาธิ มีสติ มีปัญญา ได้วิชาการป้องกันตัว ได้วิชาชีพสามารถไปสร้างมูลค่าต่อได้ มวยไทยออนไลน์ เป็นการสอนที่เข้าถึงผู้ที่ต้องการเรียน ต้องการฝึกจากทั่วทุกที่ในโลกนี้ คนที่ไม่มีเวลาแล้วแต่อยากเรียนรู้ก็สามารถเรียนได้ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 4 Level และสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูมวย ต้องผ่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 Level และฝึกสอนกับครูมวย จำนวน 1 คอร์ส ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 …

Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate Read More »

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU The basic of a golf swing กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและใช้ร่างกายหลายส่วนเพื่อประกอบเป็นวงสวิง ดังนั้นการฝึกเล่น กอล์ฟด้วยตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจพื้นฐาน นอกจากจะทําให้วงสวิงไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจจะทําให้ เกิดอาการบาดเจ็บตามมาได้อีกด้วย ผมจึงจัดทําคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่สนใจจะเริ่มเล่นกอล์ฟแต่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเบสิคต่างๆในการสร้างวงสวิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เฉพาะ 50 ท่านแรก พบโปรนพเพื่อปรับวงสวิง 1 ครั้ง เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 5,900 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก เหลือ 1,990 บาท พร้อมรับสิทธิพบโปรนพเพื่อปรับ วงสวิง 1 ครั้ง …

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU Read More »